Projekts sastāv no sešām darba paketēm, kuras apvienojot tiks panākts projekta galvenais mērķis.

Projekta menedžments, vadība (darba pakete 1) –  atbildīgais Oulu Universitāte

Šī darba pakete nodrošina projekta menedžmentu un virzību, balstoties uz projektā noteiktajiem mērķiem.

Pētniecības un izstrādes infrastruktūra (R&D) (darba pakete 2) – atbildīgais Latvijas Universitāte

Šīs darba paketes mērķis ir panākt sadarbību starp projektā iesaistītajiem partneriem, izveidojot platformu, kurā ir pieejama informācija par pieejamajām analīžu metodēm, kas tiek izmantotas autentiskuma un kvalitātes noteikšanai dažāda veida ne koksnes meža produktiem. Mērķauditorija ir mazi un vidēji uzņēmēji no Baltijas valstu reģiona.

Tirgus orientētu produktu nepieciešamība Ķīnā un Dienvidaustrumāzijā (darba pakete 3) – atbildīgais Tartu Zinātnes parks

Izvērtēt Āzijas (it īpaši Pekinas reģionā) tirgus pieprasījumu pēc ne koksnes meža produktiem un to potenciālu. Izvērtēt nepieciešamās kvalitātes prasības un kvalitātes metožu nepieciešamību produktu raksturošanai.

Autentiskuma pierādīšanas metožu izstrāde (darba pakete 4) – atbildīgais Oulu Universitāte

Biomasai kuru izcelsme ir Ziemeļu un Baltijas valstis tiek piedēvētas dažādas īpašības, kas ir īpaši pievilcīga produkta patērētājam – produkti ir droši, tīri un ar zināmu izcelsmi. Ņemot vērā šadu produktu pieprasījumu un augsto tirgus potenciālu, ne koksnes meža produktus saturoši izejmateriāli bieži tiek viltoti un tirgū pārdoti ar kļūdaini norādītu izcelsmi.

Darba paketes mērķis ir izstrādāt metodes, ar kuru palīdzību varētu noteikt un pierādīt autentisku Baltijas jūras reģionam piederošu produktu izcelsmi, ņemot vērā eksporta iespējas un Ķīnu un Dienvidaustrumāziju.

Kvalitātes raksturošana (darba pakete 5) – atbildīgais Centria Lietišķo zinātņu universitāte

Mērķis ir izstrādāt lietotājam draudzīgas kvalitātes raksturošanas metodes ne koksne meža biomasai un produktiem, lai nodrošinātu izejmateriāla/produkta kvalitātes kontroli, kas vienlaikus var tikt izmantots kā kvalitātes sertifikāts.

Tehno-ekonomiskais izvērtējums (darba pakete 6) – atbildīgais Ālto Universitāte

Mērķis ir izvērtēt izvēlētā tirgus segmenta biznesa iespējas, izmantojot tehno ekonomiskos aprēķinus.